img

Bwthyn Gwyliau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi teimlad clyd iddo.

Holiday Cottage
img

Tŷ Gwely Byncs
Gwyliau Fferm Aberdaron

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Bunkhouse
img

Carafannau a Gwersylla
Gwyliau Fferm Aberdaron

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Carafannau

Bunkhouse

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Gwersylla

Bunkhouse

Pethau I Wneud
Gwyliau Fferm Aberdaron


Cliciwch yma am daith gerdded gylchog o Beudy Mawr sy'n cynnwys rhan o lwybr yr arfordir

porthdinllaen

Credir bod diwrnod ar y traeth yn dda i’r enaid! Byddwch wedi eich difetha gyda’r holl ddewis o draethau yma ar Penrhyn Llŷn. Ar y chwith mae Tŷ Coch gyda’i dŷ tafarn coch nodedig. Rhai o’r traethau poblogaidd arall yw Abersoch a Nefyn, ac mae amryw arall o gildraethau bach tawel i’w archwilio.

golf

Mae Cwrs Golff Nefyn ar benrhyn cul a gellir ei fwynhau gan golffwyr o bob safon. Ceir cyrsiau golff arall yn Abersoch, Pwllheli a Chriccieth.

footpath

I’r rhai sy’n mwynhau cerdded, mae Llwybr Arfordir Llŷn yn 148km neu 91 milltir o hyd ac yn ymestyn o Gaernarfon ar hyd yr arfordir gogleddol o Lŷn i Uwchmynydd ac yna yn dilyn arfordir y de i Borthmadog. Ceir cildraethau bychan a thraethau hir tywodlyd, clogwyni geirwon a rhostir gwyllt ar hyd y ffordd.

sailing

Mae digon i’w gynnig yn yr ardal i bobl chwaraeon dŵr brwdfrydig - hwylio yn Marina Pwllheli, sgïo dŵr, cychod modur neu hwylfyrddio yn Abersoch neu tonfyrddio ym Mharc Glasfryn.

llyn fishing

Os ydych yn mwynhau pysgota beth am ddiwrnod ar Llyn Llŷn yn Rhoshirwaun. Mae’r ddau lyn wedi eu cadw’n dda efo banciau gwellt naturiol gyda golygfeydd hyfryd o’r wlad gyfagos. Mae baeau, gwelyau chwyn wedi ei reoli, brwyn ac ynysoedd wedi eu hymgorffori ar y llynnoedd ac meant yn ddigon mawr a saff eu maint i fwynhau diwrnod cyfan o bysgota.

train

Mae pawb yn mwynhau taith ar drên stêm! Mae Rheilffordd Ffestiniog yn mynd a chi ar daith o 13½ milltir o harbwr Porthmadog i dref chwarel lechi Blaenau Ffestiniog.

curlew

Gwylio Adar: Mulfrain; Crëyr Glas – croesi o’r Gogledd i’r De; Brain Coesgoch; Gwyddau Greylag – hedfan mewn ffurff V; Hwyaid Gwyllt; Bwncath; Petris; Ffesantod; Ieir Dŵr; Piod y Môr; Gornchwiglen; Gylfinir; Gïach; Gwylan Gyffredin; Gwylan Goesddu; Sgrech y Coed; Y Gog; Y Wennol; Tylluan Wen; Tylluan Fach; Glas y Dorlan; Cnocell y Coed; Siglen Frith; Dryw; Drudwy; Fwyalchen; Fronfraith; Titw Tomos Las; Titw Mawr; Robin Goch; Aderyn y To.

children

Mae digonedd o bethau i’w gwneud i ddiddanu’r plant pan maent angen egwyl o’r traeth.

Gellir cael y cyfle i ryngweithio gyda nifer eang o anifeiliaid yn Fferm Gwningod Dwyfor; ceir cylched Gwibgartio, Saffari Beiciau Cwad, Tonfyrddio yn ogystal â Bowlio Deg a Saethyddiaeth ym Mharc Glasfryn; merlota i fyny mynydd Garn Fadryn i gael profiad o’r olygfa banoramig wych o’r Wyddfa i Borth Neigwl gyda Canolfan Marchogaeth Pen Llŷn.

Ychydig ymhellach i ffwrdd mae Gelli Gyffwrdd - profiad pob tywydd i’r teulu gyda reidiau a gweithgareddau, dewiniaid a môr-ladron, peintio wynebau a chrefftau. Neu efallai Pili Palas gyda’u “meerkats” a gloÿnnod byw, neu Sŵ Môr Môn gyda’u bywyd morol anhygoel.