img

Bwthyn Gwyliau
Gwyliau Fferm Aberdaron

Bwthyn sydd wedi cael ei adnewyddu’n hardd yw Beudy Mawr lle ceir ystafell fwyta/cegin/byw cynllun agored gyda stôf fawr llosgi coed sy’n rhoi teimlad clyd iddo.

Holiday Cottage
img

Tŷ Gwely Byncs
Gwyliau Fferm Aberdaron

Mae yna ystafell fwyta/cymdeithasu fawr gyda byrddau, cadeiriau, bagiau ffa, Nintendo Wii a gemau bwrdd a chegin sylfaenol sy’n cynnwys hob trydan, microdon, “George”, tegell a thostiwr.

Ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Holiday Cottage
img

Carafannau a Gwersylla
Gwyliau Fferm Aberdaron

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Carafannau

Holiday Cottage

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am ein Safle Gwersylla

Holiday Cottage

Croeso i Wyliau Fferm Aberdaron

Rydym ni fel teulu wedi bod yn ffermio yma ym Mryn Gwynt dros 10 mlynedd bellach fel y bu fy rhieni a fy nain a thaid ynghynt. Fferm fechan o ddefaid a gwartheg sydd yma a dim ond  yn ddiweddar rydym wedi arall gyfeirio i’r diwydiant twristiaeth.

Ein prosiect cyntaf oedd trosi ‘r hen fydai godro i fwthyn gwyliau, yna sefydlwyd y safle carafannau a phebyll ac wedyn trosi’r  hen weithdy i fod yn dŷ gwely byncs.

Mae ein menter ddiweddaraf mewn maes hollol wahanol - becws!! Prynwyd y becws ym mhentref Aberdaron yn ôl ym mis Tachwedd 2012, ac mae'n mynd o nerth i nerth. Dewch i flasu ein bara a chacennau cartref ffres yn ddyddiol!!

Rydym  yn eithaf ffyddiog y bod gennym amrywiaeth dda o wahanol letya sy’n cynnig gwahanol gyllideb a disgwyliadau o letya sylfaenol yn y tŷ gwely byncs i letya mwy moethus yn y bwthyn. Ceir cyfleusterau da a glân hefyd yn ein safle gwersylla.

Felly, beth am fwynhau profiad newydd o wyliau i’r hen ac ifanc fel ei gilydd yma ym Mhenrhyn Llŷn. I'r sawl sy'n hoffi anifeiliaiad mae gennym afr fach o'r enw Sharon a chi o'r enw Del sydd wrth eu bodd cael sylw a chwmni. Trowch eich llaw at bysgota oddi ar y creigiau sy’n llythrennol ddim ond ychydig funudau o gerdded i ffwrdd oddi yma lle gellid dal Hyrddyn, Bas, Morlas, Macrell neu hyd yn oed Penfras.  Neu os ydych yn adarwr gellir cael y cyfle yma i weld adar ysglyfaethus (Bwncath, Hawg, Barcud a Thylluanod), adar y môr (Mulfrain, Mulfrain Gwynion, Palod, Gwylog) neu ychydig o Frain Coesgoch, Y Gog neu Glas y Dorlan. Neu efallai, dim ond mwynhau y golygfeydd hardd o Anelog neu o draethau tywodlyd Aberdaron neu Porth Oer. Cliciwch ar un o'n Linciau yn yr adran Wybodaeth i drefnu rhai o'ch teithiau cerdded ar hyd y llwybyr arfordirol newydd o amgylch Penrhyn Llyn neu i archebu taith gerdded dywysedig, neu i'r rhai mwy anturus, beth am drio gwersi syrffio ym Mhorth Oer neu Abersoch?

Rydym yn gobeithio ein bod wedi dal digon o'ch dychymyg i fod wedi eich temtio chi i ddod i ymweld â ni yma, ac un peth sy'n sicr, bydd croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl, ynghyd â torth o fara ffres, bara brith a menyn Cymreig!!!

Diolch i chi am ymweld â'n gwefan.
Geraint, Gillian, Gwion & Fflur

Holiday Cottage Caravan Site Camping Site
Accommodation

Newyddion a Chynigion

Village of the Year (Cyfieithiad i ddod)

To view the episode on Channel 4 - click here

Short Breaks (Cyfieithiad i ddod)

Short Breaks £265 (3 nights) - After the hustle and bustle of Christmas, why not treat yourself to a relaxing break here on the Llyn Peninsula. Walk along the cliff tops or one of the beaches to blow all the stress away and then return to a cosy log fire at the cottage to unwind for the evening.

Taith gerdded gylchol

taith gerdded

Cliciwch yma am daith gerdded gylchog o Beudy Mawr sy'n cynnwys rhan o lwybr yr arfordir

Geifr

baby goats

Dewch draw i gyfarfod ein geifr cyfeillgar!

Beth am ddod draw am egwyl fer i Aberdaron?

I gerdded y llwybr arfordirol sydd newydd agor, dyma'r lle delfrydol i aros.

Llogi Beic

Llogwch un o’n beiciau a beicio ar hyd rhai o lonydd bach prydferth Penrhyn Llŷn


News/Offers